Gegevensbeschermingsbeleid van toepassing vanaf 25 mei 2018

OrusBijoux bouwt een duurzame relatie op met haar klanten, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dicht bij zijn klanten en attent, is het voor ons net zo belangrijk om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen wanneer we deze verzamelen.

OrusBijoux voldoet aan alle bepalingen van de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming (RGPD) nr. 2016/679 van 27 april 2016 tot wijziging van de wet op gegevensbescherming van 6 januari 1978.

OrusBijoux garandeert elk van haar klanten totale controle over haar gegevens en beweert deze niet te hebben zonder hun toestemming.

OrusBijoux garandeert dat gegevens op een transparante, vertrouwelijke en veilige manier worden verwerkt.

OrusBijoux zet zich in voor een continue en duurzame aanpak van de bescherming van persoonsgegevens en heeft een team dat zich toelegt op deze bescherming.

Doel van dit beleid

OrusBijoux wil u middels dit huidig ​​beleid informeren over de manier waarop ons bedrijf met persoonsgegevens omgaat.

Dit beleid beschrijft hoe we persoonlijke gegevens met betrekking tot onze klantbedrijven verwerken.

Dit huidige beleid kan onderhevig zijn aan updates of wijzigingen in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met het huidige privacybeleid.

Identiteit en contactgegevens van gegevensbeheerders en verwerkers

De leden van OrusBijoux worden gedefinieerd als onderaannemers van klantbedrijven. In feite beheren ze persoonlijke gegevens met betrekking tot het leven van het bedrijf en de goede werking ervan op economisch niveau namens het klantbedrijf. De verwerkers treden op namens de gegevensbeheerders, de bedrijfsmanagers. De verwerkingsverantwoordelijken leveren de middelen en de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Als onderaannemers handelt OrusBijoux onder het gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking en in opdracht van deze laatste.

Contactgegevens van de onderaannemer van OrusBijoux: hoofdkantoor gevestigd op BP90032 - 13600 La Ciotat, Frankrijk, Frankrijk. SIRET nr. 51036773300035.

Gegevensverzameling en oorsprong

Alle klantgegevens worden rechtstreeks bij hen verzameld.

OrusBijoux verbindt zich ertoe de toestemming van elke klant te verzamelen voor het verzamelen van hun persoonlijke gegevens en hen in staat te stellen zich te verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor bepaalde doeleinden, zodra dit nodig is.

Doel van de verzamelde gegevens

  1. Behoefte aan verzameling:

Wanneer u contact opneemt met ons team en om professionele relaties aan te gaan, is het verzamelen van bepaalde persoonlijke gegevens noodzakelijk. Als de persoon in kwestie deze gegevens niet wil communiceren, is het mogelijk dat we niet op hun verzoeken kunnen reageren en dat we onze missies voor softwareontwikkeling niet kunnen uitvoeren.

We verzamelen uw gegevens wanneer u zich registreert of inlogt op onze website, of wanneer u software koopt, en deze verzameling is nodig om u te kunnen antwoorden en de factuur (en) op te stellen die overeenkomt met uw aankopen.

  1. Doel van verwerking:

Het verzamelen van persoonsgegevens heeft de wettelijke basis: het legitieme belang van OrusBijoux om relaties te onderhouden en de best mogelijke follow-up te garanderen, aan uw individuele behoeften te voldoen, onze website te verbeteren, contact met u op te nemen via e-mail.

De gegevens van klanten van OrusBijoux worden voornamelijk verzameld om: u software te laten kopen.

Als alternatief kunnen gegevens worden verzameld om: e-mailcampagnes uit te voeren met verschillende klanten of werknemers om te waarschuwen en te informeren over nieuws met betrekking tot onze softwareontwikkelingsactiviteiten.

Soorten verzamelde gegevens

OrusBijoux kan, als onderaannemer, verwerken en om een ​​efficiënte en regelmatige controle van bedrijven mogelijk te maken, of om u alle informatie met betrekking tot onze nieuwe software te sturen, alle of een deel van de volgende gegevens: Achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, bankgegevens.

Op zijn website https://orusbijoux.fr kan OrusBijoux, als gegevensbeheerder, gegevens verzamelen om op u te reageren of om u in staat te stellen software te kopen (e-mailadres, naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, bankgegevens) wanneer u dit heeft aangevraagd via het tabblad "contact".

Niet openbaar maken van persoonlijke gegevens

OrusBijoux stelt dat de verzamelde gegevens in geen geval zullen worden doorgegeven voor communicatie of reclame aan externe organisaties.

De personen die waarschijnlijk toegang hebben tot persoonsgegevens, behalve de hierboven genoemde zaak, zijn uitsluitend lid van het OrusBijoux-team.

Gegevensbewaarperiode

De gegevens worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is voor de nagestreefde doeleinden en de goede werking van de contractuele relaties. De bewaartermijn kan worden aangepast in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van archieven met het oog op bewijs binnen de onderneming.

Rechten van betrokkenen

OrusBijoux verbindt zich ertoe alleen de gegevens te verzamelen die strikt noodzakelijk zijn voor het bestellen, ontwikkelen en factureren van haar software. Bij elke collectie neemt OrusBijoux alle mogelijke maatregelen om te voldoen aan de rechten van de betrokkenen.

In overeenstemming met de nieuwe verordening gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen de volgende rechten:

  • Recht op inzage (artikel 15): elke persoon kan te allen tijde vragen om alle gegevens die hem betreffen.
  • Recht op rectificatie (artikel 16): elke persoon kan te allen tijde verzoeken om wijziging of rectificatie van gegevens die niet langer up-to-date zijn.
  • Recht op blokkering of wissing (artikel 17): elke persoon kan op elk moment verzoeken om verwijdering of blokkering van gegevens die op hem betrekking hebben, voor zover mogelijk en indien het onderhoud van de contractuele relaties dit toelaat, wanneer deze onjuist zijn , verouderd, dubbelzinnig, onvolledig of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.
  • Recht van verzet (artikel 21): elke persoon kan op elk moment beslissen om bezwaar te maken tegen het verzamelen van zijn persoonsgegevens of om zijn toestemming in te trekken.
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18): elke persoon kan verzoeken dat de verzamelde gegevens, voor zover mogelijk, na een bepaalde periode worden gewist.
  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20): elke persoon moet toegang hebben tot de gegevens die op hem betrekking hebben, zonder beperking en binnen een redelijke termijn, wanneer deze gegevens het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract.

Voor alle informatie over gegevensverwerking of om hun rechten te doen gelden, kunnen de betrokken personen contact opnemen met OrusBijoux op het volgende adres: contact@orusbijoux.fr of op Avenue du Serpolet, ZI ATHELIA - 13600 La Ciotat, Frankrijk, Frankrijk. In dit geval moet de betrokkene de persoonsgegevens aangeven die hij door OrusBijoux zou willen laten corrigeren, verwijderen of bijwerken, door zich nauwkeurig te identificeren met een identiteitsbewijs. Verzoeken om verwijdering zijn onderworpen aan de verplichtingen die bij wet aan OrusBijoux worden opgelegd, met name met betrekking tot archivering en documentatie.

Ten slotte kunnen de betrokken personen een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Veiligheid

OrusBijoux implementeert alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens en de vertrouwelijkheid daarvan te waarborgen.

OrusBijoux neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de aard van de gegevens en de risico's die de verwerking met zich meebrengt om de veiligheid van de verwerking te behouden, en met name om te voorkomen dat deze wordt vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben ( authenticatieprocedures, gegevensversleuteling, gebruikersnaam en wachtwoord, enz.).

Neem contact met ons op - DPO contactgegevens

Voor elke vraag of informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of voor elke aanbeveling ter verbetering van dit beleid, kunnen de betrokken personen contact met ons opnemen op het volgende adres: Avenue du Serpolet, ZI ATHELIA - 13600 La Ciotat, Frankrijk, Frankrijk, of op het volgende e-mailadres contact@orusbijoux.fr.